PROGRAM WYCHOWAWCZY

Prywatnego Gimnazjum „Morska Kraina” w Kołobrzegu

Spis treści:

 1. Misja Prywatnego Gimnazjum  „Morska Kraina” w Kołobrzegu
 2. Wizja Gimnazjum.
 3. Cele kształcenia ogólnego, umiejętności i postawy realizowane w szkole zgodne z podstawą programową.
 4. Cele pracy wychowawczej.
 5. Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego.
 6. Model wychowawczej koncepcji szkoły – Plan działań wychowawczych
 7. Zadania wychowawcy.
 8. Zadania nauczyciela.
 9. Zadania ucznia.
 10. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami.
 11. Wizerunek absolwenta.

 

Program Wychowawczy Szkoły został opracowany po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów, oczekiwań rodziców oraz nauczycieli. Został on oparty na misji i wizji szkoły. Program opisuje treści i działania skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców związane z realizacją misji wychowawczej szkoły oraz zadań w zakresie wychowania i opieki. Szkoła oraz poszczególni nauczyciele są zobowiązani do podejmowania działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia dostosowanie do jego potrzeb i możliwości. Treści programu zgodne są ze Statutem Szkoły.

 

Podstawą prawną  programu wychowawczego są następujące dokumenty:

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997r.
 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
 3. Konwencja o prawach dziecka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 29 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r.- art. 3, 19, 28, 33
 4. Ustawa o Systemie Oświaty.
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r.
  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 6. Statut szkoły.

1. Misja Szkoły.

Chcemy być szkołą, która kształcić będzie uczniów na miarę XXI wieku,  radzących sobie w zmieniającym się współczesnym świecie oraz stawiających czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości. Będziemy postępować tak, by w sposób najbardziej efektywny i wydajny umożliwić młodym ludziom wszechstronny rozwój.  

 2. Wizja Szkoły.

Pragniemy, aby nasza szkoła była postrzegana w środowisku lokalnym jako instytucja kompetentna, przyjazna i życzliwa uczniom, rozwijająca ich pasje i zapewniająca im wszechstronny rozwój.

Wizją naszej szkoły jest wychowanie człowieka kulturalnego, odpowiedzialnego, aktywnego, twórczego, wrażliwego, otwartego na potrzeby drugiego człowieka, mającego poczucie więzi ze swoim miastem, regionem, ze swoją Ojczyzną, człowieka prawego i tolerancyjnego.            

3. Cele kształcenia ogólnego, umiejętności i postawy realizowane w szkole zgodne z podstawą programową.

Zgodnie z podstawą programową celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:

 1. Przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów
  i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów.
 2. Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.
 3. Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należą:

 • czytanie,
 • myślenie matematyczno – logiczne,
 • myślenie naukowe,
 • umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie,
 • umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji,
 • umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji,
 • umiejętność pracy zespołowej.

W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak:

 • uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość,
 • poczucie własnej wartości,
 • szacunek dla innych ludzi,
 • ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość,
 • kultura osobista,
 • gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

4. Cele pracy wychowawczej.

Najważniejszym celem wychowawczym szkoły jest:

 1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka w wymiarze intelektualnym, etycznym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.
 2. Przygotowanie uczniów do właściwego funkcjonowania w grupie rówieśniczej i społeczności szkolnej, życia w rodzinie, społeczności lokalnej, ojczyźnie, Europie i świecie.
 3. Internalizacja wpajanych uczniom zasad i norm, to znaczy takie ich utrwalanie w świadomości uczniów, by autentycznie się z nimi utożsamiali, rozumieli je i przyjmowali wszystkie konsekwencje wynikające z ich przestrzegania.

Powyższe cele zawierają w sobie następujące działania:

 • kształtowanie osobowości zdolnej do krytycznego myślenia,
 • budowanie atmosfery współpracy i koleżeństwa,
 • gotowości do niesienia pomocy innym,
 • nauczanie zasad kultury,
 • dbałości o kulturę języka,
 • pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce,
 • wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich umiejętności,
 • kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji dla innych, integracji uczniów w oparciu o dialog i współdziałanie,
 • nauka bezpiecznego zachowania na terenie szkoły i poza nią, wykorzystanie całodobowego monitoringu,
 • kształtowanie postawy patriotycznej.

5. Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego: 

 1. Opieka wychowawców nad biologicznym, psychicznym i społecznym rozwojem wychowanków.
 2. Wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym.
 3. Wychowywanie, dziecka w miarę jego możliwości, tak aby było przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, innymi ludźmi i przyrodą.
 4. Dbanie, aby dziecko odróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę.
 5. Dążenie do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki na pozostałych szczeblach edukacji.
 6. Współpraca w procesie wychowania z rodzicami i opiekunami.

6. Model wychowawczej koncepcji szkoły – Plan działań wychowawczych.

 • Wychowawcza koncepcja szkoły zakłada skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły, środowiska rówieśniczego oraz środowiska lokalnego i wszystkich współpracujących placówek oświatowych.
 • Realizacja programów innowacyjnych.
 • Edukacja i wychowanie w działaniu, doświadczaniu.
 • Poszukiwanie uzdolnień oraz odkrywanie radości z uczenia się.

7. Zadania wychowawcy:

 1. Otaczanie indywidualną opieką każdego ucznia.
 2. Integrowanie i dbanie o atmosferę zespołu klasowego.
 3. Planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego.
 4. Kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości.
 5. Bieżące rozwiązywanie problemów i zagadnień mających miejsce w klasie.
 6. Umożliwianie uczniom uczestniczenia w sytuacjach wymagających samodzielności i odpowiedzialności.
 7. Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, uzgadnianie i koordynowanie ich działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, wychowanków uzdolnionych, mających niepowodzenia szkolne lub sprawiających trudności wychowawcze.
 8. Mediowanie w sytuacjach trudnych pomiędzy uczniami lub uczniami a nauczycielami.
 9. Inspirowanie i wspieranie współpracy z rodzicami uczniów.
 10. Współdziałanie z pedagogiem szkolnym i innymi osobami kompetentnymi w rozpoznawaniu zainteresowań, uzdolnień, potrzeb i trudności uczniów.
 11. Zaszczepianie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących zachowania własne i innych osób.
 12. Budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę.
 13. Zapoznanie rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

8. Zadania nauczyciela:

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspomagając i uzupełniając rodziców, powinni dążyć do tego, aby uczniowie:

 1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).
 2. Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.
 3. Uczyli się wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków.
 4. Uczyli się rozwiązywania problemów w sposób twórczy.
 5. Rozwijali zdolności analitycznego i syntetycznego myślenia oraz dostrzegania równego rodzaju związków i zależności przyczynowo – skutkowych.
 6. Motywowali uczniów do nauki i pracy nad sobą.
 7. Uczyli się posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi
  i komunikacyjnymi.
 8. Uczyli się „umiejętności uczenia się” jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata.
 9. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie.
 10. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

9. Zadania ucznia:

Uczeń – członek społeczności szkolnej posiada swoje prawa i obowiązki.

Uczeń w naszej szkole ma prawo do:

 1. Uzyskania rzetelnej wiedzy.
 2. Twórczego udziału we wszystkich dziedzinach życia szkoły.
 3. Rozwijania własnych zainteresowań w oparciu o bazę dydaktyczną naszej szkoły.
 4. Zwracania się w każdej sprawie do wychowawcy, dyrektora, nauczycieli i innych pracowników w celu uzyskania pomocy.
 5. Korzystania za wiedzą i zgodą dyrektora z całego wyposażenia szkoły w zakresie potrzebnym do realizacji zadań szkolnych.
 6. Nauki w warunkach bezpieczeństwa, ładu, estetyki i ogólnej kultury bycia.
 7. Pracy i wypoczynku w atmosferze życzliwości i poczuciu bezpieczeństwa.

Ucznia w naszej szkole obowiązuje :

 1. Sumienna praca nad zdobywaniem wiedzy i formowaniem własnej osobowości.
 2. Punktualność i systematyczne uczęszczania na zajęcia.
 3. Szacunek dla nauczycieli i pracowników szkoły, koleżeńska postawa wobec rówieśników.
 4. Przestrzeganie Statutu Szkoły i prawa szkolnego.
 5. Kulturalne zachowanie w szkole i poza szkołą, w tym dbałość o kulturę słowa.
 6. Dbałość o sprzęt szkolny oraz o ład w budynku szkoły i wokół niego.
 7. Poszanowanie zdrowia własnego i innych.
 8. Godne reprezentowanie szkoły w miejscach publicznych oraz w czasie wycieczek.

10. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami.

         Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia                 i wychowania dzieci. Współpraca z rodzicami w zakresie działalności wychowawczej szkoły opiera się na:

 1. Zapoznaniu rodziców z Programem Wychowawczym Szkoły i innymi obowiązującymi w placówce dokumentami, zatwierdzaniu w porozumieniu
  z Radą Pedagogiczną jego treści i wyrażaniu swoich opinii o nim.
 2. Wspólnej realizacji zadań wychowawczych.
 3. Udzielaniu pomocy rodzicom w ich działaniach wychowawczych poprzez: pedagogizację, profilaktykę, reedukację i terapię pedagogiczną.
 4. Stworzeniu warunków do szczerych, życzliwych i rzeczowych kontaktów nauczycieli z rodzicami.
 5. Umożliwianiu i ułatwianiu kontaktów rodziców z instytucjami i specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
 6. Organizowaniu działalności mającej na celu kształtowanie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym.

11. Wizerunek absolwenta.

Nasz absolwent:

 1. Podejmuje działania mimo napotykanych trudności.
 2. Ma poczucie własnej godności i wartości.
 3. Zdobytą wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce.
 4. Jest dobrze przygotowany do kolejnych etapów edukacji.
 5. Szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe.
 6. Potrafi odróżnić dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości.
 7. Rozumie potrzeby innych i potrafi z nimi współpracować.
 8. Jest asertywny, tolerancyjny, otwarty na innych, szczery i wrażliwy.
 9. Cechuje się kulturą i odpowiedzialnością.
 10. Dba o swoje zdrowie i otoczenia.
 11. Jest samodzielny w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności.
 12. Posiada poczucie odpowiedzialności za własne decyzje