Szkolny program profilaktyki Prywatnego Gimnazjum „Morska Kraina” w Kołobrzegu
na lata 2016/2019

„Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń powodujących wzrost jego zdolności do radzenia sobie w potencjalnie trudnych sytuacjach życiowych”

(Gerard Edwards, doradca ds. profilaktyki w rządzie amerykańskim).

PRYWATNE GIMNAZJUM

„MORSKA KRAINA” W KOŁOBRZEGU

SZKOLNY PROGRAM  PROFILAKTYKI NA LATA 2016/2019

   Profilaktykę należy rozumieć jako działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych doświadczeń, które powodują wzrost jego zdolności radzenia sobie w trudnych sytuacjach  życiowych. Takie podejście do profilaktyki wyznacza nam organizację i prowadzenie różnorodnych form uczących młodych ludzi różnych umiejętności, kształtujących ich postawy i system wartości.
   Szkoła, wspierając wszechstronny rozwój ucznia, musi zachować właściwe proporcje między wiedzą, a umiejętnościami i wychowaniem.
   Zgodnie z reformą systemu edukacji proces wychowania i kształcenia powinien stanowić integralna całość, której punktem wyjścia jest uczeń i jego potrzeby rozwojowe.
   Szkolny Program Profilaktyki powinien angażować nie tylko uczniów, ale też ich rodziców oraz kadrę pedagogiczną, a w miarę potrzeb i możliwości również pracowników administracji i obsługi szkoły.

Aspekty prawne:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Art.72.
 • Konwencja o Prawach Dziecka Art. 3,19 i 31.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U.2004 Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 r. Nr 179 poz. 1485 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. 2007 r. 43 poz. 277 z późniejszymi zmianami).
 • Krajowy program Zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. (Dz. U. Nr 189 poz.1590 z dnia 30 września 2005r.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. (Dz. U. 2003 r. Nr 26 poz. 226 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (tekst jednolity w Dz.U.2007 r. Nr 70 poz.473, z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

           

            Przy tworzeniu szkolnego programu profilaktyki zdiagnozowano środowisko ucznia. Diagnoza dotyczyła rozpoznania problemów:

 • uczniów
 • szkoły
 • rodziców
 • środowiska

Narzędzia, które posłużyły do wykoanania diagnozy to:

 • obserwacje
 • rozmowy z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem
 • analiza dokumentów

Przeprowadzona diagnoza wykazała, że problemami wychowawczymi, które zaliczymy do czynników ryzyka są:

 • uzależnienie od mediów elektronicznych
 • cyberprzemoc
 • nierówna motywacja do nauki
 • zbyt niska samoocena
 • nierówna asertywność

Ponadto przy tworzeniu szkolnego programu profilaktycznego wzięto pod uwagę dane lokalne i krajowe dotyczące najważniejszych problemów, które zagrażają współczesnej młodzieży, a tym samym całemu społeczeństwu.

 

CELE ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH :

OBSZAR:

BEZPIECZEŃSTWO

 

CEL OGÓLNY:

 • Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Zwiększenie świadomości uczniów na temat przejawów agresji (fizyczna, psychiczna, ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe niebezpieczne zjawiska takie jak cyberprzemoc) oraz konsekwencji zachowań agresywnych.

2. Zwiększenie świadomości uczniów na temat możliwości radzenia sobie z agresją i przemocą.

3. Poszerzanie wiedzy na temat uzależnień jako czynnika zwiększającego ryzyko występowania zachowań agresywnych.

4. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole.

5. Zapobieganie ryzyka wystąpienia uzależnień od środków psychoaktywnych wśród młodzieży, kształtowanie postawy asertywnej i odpowiedzialnych wyborów.

OBSZAR:
ZDROWIE

CEL OGÓLNY:
II. Promowanie zdrowego stylu życia.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Promowanie niepalenia jako nowoczesnego trendu europejskiego.

2. Zmniejszenie ryzyka sięgania po substancje uzależniające.

3. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze zmieniającą się sylwetką i psychiką dojrzewania związaną z niepokojami i trudnościami okresu.

4. Zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej zdrowego stylu życia.

5. Szerzenie wiedzy o chorobach cywilizacyjnych.

6. Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z telefonii komórkowej oraz komputera i Internetu.

 

OBSZAR:
RELACJE INTERPERSONALNE

CEL OGÓLNY:
Kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji w tym r
ównież wobec osób niepełnosprawnych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Polepszenie relacji interpersonalnych wśród grup rówieśniczych.

2. Zwiększenie  świadomości na temat konstruktywnych sposobów rozwiązania sytuacji trudnych, konfliktowych.

3. Zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej sytuacji osób niepełnosprawnych w środowisku

4. Zapobieganie zachowaniom aspołecznym mającym formy przemocy emocjonalnej, słownej i psychicznej (np.zastraszanie, wykluczenie itp.)

5. Doskonalenie relacji koleżeńskich, tak aby uczniowie czuli się w szkole dobrze.

6. Wdrażanie uczniów do postrzegania norm kulturowych, wzoru zachowań w stosunku do drugiego człowieka.

PRZEWIDYWANE EFEKTY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH:

Uczniowie:

 • Uzyskają wiedzę z zakresu:
 • Konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z uczuciem złości.
 • Form przemocy oraz konsekwencji wynikających ze stosowania przemocy i prezentowania zachowań agresywnych;
 • Niepełnosprawności;
 • Szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, przyjmowania substancji odurzających, w tym dopalaczy;
 • Zdrowego stylu życia (prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna, wypoczynek, higiena osobista i otoczenia);
 • Organizacji czasu pracy i czasu wolnego;
 • Zostaną zapoznani z istotnymi umiejętnościami społecznymi: asertywność, empatia, komunikacja interpersonalna poprzez ćwiczenia praktyczne.

EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI:

            Szkolny Program Profilaktyki podlega monitorowaniu. Po zakończeniu roku szkolnego należy sporządzić sprawozdanie z realizacji zaplanowanych zadań. Ewaluacja działań i analiza informacji zwrotnych nastąpi po 3 latach.

Podstawową formą ewaluacji będą:

 • Ankiety skierowane do uczniów
 • Ankiety adresowane do nauczycieli
 • Ankiety skierowane do rodziców
 • Obserwacje

Wnioski z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki posłużą do jego modyfikacji i dostosowania go do zmieniającej się rzeczywistości.

ÓWNE METODY PRACY:

Pożądane są metody wielostronnego kształcenia i stymulacji aktywności komunikacyjnej uczniów, a przede wszystkim:

 • Metody aktywne, np. „burza mózgów”, metoda projektów itp.
 • Metody eksponujące: impresyjne – polegające na wywołaniu u uczniów określonych zachowań i zmian w postawach moralnych, przeżywanie głębokich emocji; ekspresyjne – stwarzanie sytuacji, w których uczeń nie tylko przeżywa, ale i tworzy np. drama, odgrywanie ról, inscenizacje, opisy czynów ludzkich itp.
 • Metody praktyczne – gry i zabawy integracyjne, trening interpersonalny itp.
 • Metody symulujące – gry dydaktyczne
 • Metody podające – pogadanki, rozmowy kierowane, opowiadania, opisy, dyskusje.
 • Korzystanie z literatury, czasopiśmiennictwa, środków audiowizualnych TV, Internet, video
 • Ćwiczenie umiejętności wynikających z treści programu
 • Wygłaszanie prelekcji
 • Udostępnianie filmów, czasopism, gier edukacyjnych
 • Prezentacja wybranej tematyki w formie graficznej np. :gazetki ściennej
 • Konkursy szkolne plastyczne, literackie, sportowe
 • Dyskusje i apele szkolne