Wewnątrzszkolny System Oceniania

 Spis treści 

 1. Założenia wstępne
 2. Cele oceniania
 3. Organizacja roku szkolnego
 4. Formułowanie wymagań edukacyjnych
 5. Ocenianie bieżące
 6. Jawność oceniania
 7. Poprawa pracy bieżącej
 8. Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia
 9. Skala i tryb oceniania śródrocznego/rocznego
 10. Przedmiot oceny osiągnięć edukacyjnych
 11. Egzamin klasyfikacyjny
 12. Egzamin poprawkowy
 13. Ocena z zachowania
 14. Promocja
 15. Egzamin gimnazjalny
 16. Postanowienia końcowe

 

 § 1
Założenia wstępne

 1. Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, warunkiem niezbędnym do planowania procesu dydaktycznego ukierunkowanego na rozwój ucznia.
 2. System oceniania wypływa z zadań naszej Szkoły, których najistotniejszym elementem jest deklaracja solidnego przygotowania naszych uczniów do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie.
 3. Osiągnięcia powyższego celu mają służyć działania na rzecz:
 • wyposażenia uczniów w wiedzę i umiejętności potrzebne do uczenia się na wyższym poziomie,
 • zapoznania ze sposobami efektywnego uczenia się,
 • kształcenia uczniów otwartych, ciekawych świata, zdolnych do twórczego myślenia, łatwo przystosowujących się do zmiany,
 • umacniania poczucia własnej wartości uczniów,
 • pomocy w odnalezieniu indywidualnej drogi rozwojowej,
 • uczenia pracy zespołowej, komunikacji, celowego działania, systematyczności, odpowiedzialności za efekty własnej pracy i zachowania.
 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa:
 • Cele szczegółowe oceniania
 • Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnych z Podstawą Programową i przyjętymi do realizacji programami.
 • Ocenianie bieżące według skali i trybu podanego w niniejszym dokumencie.
 • Skalę i tryb oceniania śródrocznego i rocznego będącego podsumowaniem osiągnięć uczniów.
 • Warunki i tryb poprawiania ocen, przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych oraz poprawkowych.
 • Ocenianie zachowania.
 • Promowanie uczniów.

§ 2
Cele oceniania

 1. Celem wewnątrzszkolnego oceniania jest:
 • Zbieranie informacji o osiągnięciach  edukacyjnych ucznia, jego postępach i potrzebach w tym zakresie,
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 • dostarczanie uczniom ich rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach,
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,

§ 3
Organizacja roku szkolnego

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
  I semestr – od września do zakończenia ferii zimowych
  II semestr – od pierwszego dnia po feriach zimowych do czerwca

§  4
Formułowanie wymagań edukacyjnych

 1.  Na początku każdego roku szkolnego najpóźniej do 30 września nauczyciele informują uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz kryteriach ocen.
 2. O zasadach i kryteriach ocen zachowania informuje uczniów i rodziców wychowawca klasy.
 3. Fakt wywiązania się nauczycieli z powyżej sformułowanych obowiązków odnotowany jest w elektronicznym dzienniku lekcyjnym oraz znajduje się w teczce wychowawcy
 4. Wymagania edukacyjne, przedmiotowe systemy oceniania i System Oceny Zachowania dostępne są u nauczycieli przedmiotów, wychowawców klas oraz w sekretariacie szkoły.

 § 5
Ocenianie bieżące

 1. Poziom opanowania wiadomości i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych określa się wg sześciostopniowej skali:

 

Celujący                                             6
Bardzo dobry                                     5
Dobry                                                 4
Dostateczny                                       3
Dopuszczający                                  2
Niedostateczny                                 1

przy czym:

 • Celujący – oznacza osiągnięcia wykraczające poza wymagania programowe, samodzielne, twórcze rozwiązywanie złożonych problemów o wysokim stopniu trudności.
 • Bardzo dobry – oznacza opanowanie wiedzy i umiejętności na górnej granicy wymagań, biegłość w wykonywaniu zadań, również nietypowych, zastosowanie umiejętności w sytuacjach nowych.
 • Dobry – oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który umożliwia sprawne, samodzielne posługiwanie się nabytą wiedzą i umiejętnościami przy rozwiązywaniu zadań typowych.
 • Dostateczny – oznacza opanowanie podstawowego zakresu wiedzy i umiejętności, rozwiązywanie zadań o średnim poziomie trudności.
 • Dopuszczający – oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który pozwala na wykonywanie łatwych zadań, również z pomocą nauczyciela.
 • Niedostateczny – oznacza poziom wiadomości i umiejętności uniemożliwiający uczenie się w klasie programowo wyższej.
 1. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „-”
 2. Poziom opanowania wiedzy i umiejętności uczniów na sprawdzianach, pracach klasowych, testach i diagnozach wyrażany punktami przelicza się na ocenę szkolną.

0% – 34%             niedostateczny
35% – 49%          dopuszczający
50% – 74%          dostateczny
75% – 89%          dobry
90% – 100%         bardzo dobry

Powyżej 90% + wykonanie zadania dodatkowego       celujący

 1. Możliwe jest ustalanie opisowej oceny bieżącej, śródrocznej i rocznej.
 2. Szczegółowe zasady oraz formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia określone są w systemach oceniania poszczególnych przedmiotów (PSO)
 3. Uczeń ma prawo nie przygotować się do zajęć w przypadku usprawiedliwionej nieobecności trwającej:
  • od trzech do pięciu dni – dwa dni
  • powyżej pięciu dni – tydzień.
 4. Ewentualne braki powinien uzupełnić pod kontrolą rodziców (opiekunów prawnych) w ciągu najbliższego tygodnia. Uczeń może skorzystać z pomocy nauczyciela (na „zajęciach wolnych”, świetlicy dydaktycznej, zajęciach wyrównawczych). Uzupełnieniu podlegają również zeszyty i ćwiczenia – wg wskazówek nauczyciela.
 5. W przypadku nieobecności w czasie sprawdzianu uczeń powinien napisać go w terminie ustalonym przez nauczyciela.
 6. Ponadto uczeń może być nieprzygotowany do zajęć z innych przyczyn – ilość ustala nauczyciel przedmiotu i podaje do wiadomości na pierwszych zajęciach, przy czym:
  • nieprzygotowanie uczeń musi zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem zajęć,
  • nauczyciel zaznacza nieprzygotowanie ucznia w dzienniku w odpowiedniej rubryce,
  • w przypadku, gdy uczeń wykorzysta już liczbę nieprzygotowań, za każde kolejne nieprzygotowanie uzyskuje ocenę niedostateczną/S.
 1. Nauczyciele mają obowiązek nie zadawać zadań domowych:
  • na ferie zimowe, letnie,
  • przerwy świąteczne,
  • „długie weekendy” (np. 1 – 3 maja).

Obowiązek ten nie dotyczy zwykłych weekendów (sobota – niedziela)

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
 2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 3. Istnieje możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, na zajęciach wychowania fizycznego. Podstawą do tego jest opinia lekarza wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych uczeń nie może wykonywać, oraz przez jaki okres.
 4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), może zwolnić z nauki drugiego języka obcego:
  1. ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dysleksja, inne trudności w nauce),
  2. ucznia przyjętego do szkoły po I semestrze klasy IV.

 

§ 6
Jawność oceniania

 

 1. Wszystkie oceny są jawne.
 2. O każdej ocenie bieżącej nauczyciel informuje ucznia natychmiast po jej wystawieniu. Uczeń powinien wpisać ocenę do zeszytu przedmiotowego lub do zeszytu korespondencji w przypadku zajęć, na których nie obowiązuje zeszyt przedmiotowy.
 3. Rodzice uczniów (opiekunowie prawni) są informowani o osiągnięciach ucznia na bieżąco przez wpisy w dzienniku elektronicznym oraz podczas zebrań okresowych, wywiadówek, „drzwi otwartych”, rozmów indywidualnych, wpisów w zeszycie do korespondencji lub zeszycie przedmiotowym, które to wpisy rodzic zobowiązany jest podpisać. Rodzice mają też możliwość wglądu do teczki indywidualnej ucznia oraz dziennika zajęć edukacyjnych.
 4. Uczniowie otrzymują do wglądu ocenione sprawdziany i prace klasowe:
  • po omówieniu i dokonaniu poprawy przechowywane są one w teczkach indywidualnych uczniów do końca roku szkolnego, po czym podlegają zniszczeniu
  • rodzic ucznia (opiekun prawny) ma prawo do wglądu prac pisemnych dziecka
  • na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) lub ucznia nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę (ustnie).
 5. Narzędziami gromadzenia informacji o uczniu są: dziennik lekcyjny, karta obserwacji zachowania, karty samooceny ucznia, informacje zwrotne. Karty samooceny ucznia dotyczą:
  • oceny wiedzy i umiejętności w zakresie treści programowych poszczególnych zajęć edukacyjnych
  • oceny zachowania

§ 7
Poprawa pracy bieżącej

 1. Uczeń ma obowiązek poprawić sprawdzian w przypadku, gdy uzyska ocenę niedostateczną.
 2. Uczeń ma prawo poprawić sprawdzian w przypadku, gdy uzyska ocenę dopuszczającą oraz ocenę dostateczną.
 3. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny. Formę i termin poprawy ustala nauczyciel.
 4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej bierze się pod uwagę średnią z oceny niekorzystnej i z poprawy.

 

§ 8
Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia

 1. Zasady oceniania dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dysleksja, dysgrafia):
  1. w sposobie oceniania uczniów z dysleksją uwzględnia się czynniki wpływające na jakość pracy i docenia się włożony przez dziecko wysiłek,
  2. ocena w głównej mierze dotyczy poprawności wypowiedzi ustnych i strony merytorycznej prac pisemnych,
  3. wydłuża się limit czasu na pisanie sprawdzianów, ocenia się na jednakowych prawach brudnopis i czystopis,
  4. pisanie ze słuchu zastępuje się pisaniem z pamięci,
  5. ze względu na dysleksję nie odpytuje się uczniów z czytania głośnego na forum klasy,
  6. w przypadku głębokiej dysgrafii umożliwia się uczniowi wykonanie prac kontrolnych na komputerze; jeżeli nauczyciel nie jest wstanie odczytać pracy ucznia, powinien to zrobić uczeń w jego obecności, wyjaśniając wszystkie wątpliwości ortograficzne,
  7. szczegółowe zasady i kryteria oceniania uczniów z dysleksją ustalają nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych w przedmiotowych systemach oceniania.

 § 9
Skala i tryb oceniania śródrocznego/rocznego

 1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć uczniów,
  z poszczególnych zajęć edukacyjnych i wystawieniu oceny klasyfikacyjnej, a także wyrażeniu opinii o zachowaniu ucznia w formie oceny z zachowania.
 2. Ocena wystawiana za drugie półrocze jest oceną roczną. Ocena roczna wystawiana jest za pracę w pierwszym i drugim półrocza.
 3. Ocenę śródroczną/roczną wystawia nauczyciel zajęć edukacyjnych lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. długotrwała nieobecność nauczyciela) inny upoważniony do tego przez dyrektora szkoły nauczyciel. a ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy.
 4. Przy ustalaniu ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych bierze się pod uwagę formy sprawdzania osiągnięć ucznia wg obowiązujących PSO.
 5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach wg skali wraz z w formą opisową, jeśli nauczyciel uzna za istotne, dla czytelności oceny

celujący                            6
bardzo dobry                    5
dobry                                4
dostateczny                      3
dopuszczający                 2
niedostateczny                 1

 1. Podstawą do ustalenia oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej z języka polskiego, historii i społeczeństwa, języka obcego, matematyki oraz przyrody jest przede wszystkim poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia.
 2. Nauczyciel może podwyższyć ocenę uczniowi, którego wysiłek oraz czynione postępy pozwalają sądzić, iż osiągnie on lepsze efekty.
 3. Ocenę śródroczną i roczną z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki i techniki ustala się biorąc pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.
 4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 5. Roczna ocena klasyfikacyjna z drugiego języka obcego umieszczana jest na świadectwie szkolnym w części przeznaczonej na wpisanie zajęć dodatkowych
 6. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć dodatkowych obowiązkowych oraz z religii nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Kryteria na poszczególne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych przedstawia poniższa tabela:

Stopień szkolny Umiejętności ucznia Zakres wiadomości              i rozumienia materiału przez ucznia Postawa i zaangażowanie ucznia
6 Samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą                  w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych. Proponuje oryginalne rozwiązania. Samodzielnie korzysta z różnorodnych źródeł informacji. Z dużą precyzją formułuje  i argumentuje swoje opinie. Wyciąga konieczne wnioski. Samodzielnie stawia hipotezy. Swobodnie posługuje się językiem przedmiotu.

 

Posiada wiadomości naukowe powiązane ze sobą w systematyczny układ  o zakresie wyższym niż wymagania programowe. Zgodnie z nauką rozumie uogólnienia i związki między nimi. Samodzielnie wyjaśnia zjawiska. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Przygotowuje materiały pomocnicze do zajęć. Pełni funkcję asystenta nauczyciela. Bierze udział             i osiąga sukcesy                         w konkursach i olimpiadach szkolnych i pozaszkolnych. Jest inicjatorem działań na rzecz klasy, szkoły                        i środowiska.
5 Sprawnie wykorzystuje wiadomości w teorii                       i praktyce bez pomocy nauczyciela. Stosuje wiadomości do rozwiązywania zadań  i problemów w nowych sytuacjach. W zrozumiały sposób formułuje swoje myśli. Rzeczowo argumentuje swoje decyzje.  Samodzielnie wyciąga prawidłowe wnioski. Samodzielnie stawia hipotezy. Poprawnie posługuje się językiem przedmiotu.

 

Posiada wyczerpujące powiązane ze sobą                     w logiczny układ wiadomości programowe z danych zajęć edukacyjnych. Właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi. Wyjaśnia zjawiska bez pomocy nauczyciela. Czynnie uczestniczy                     w zajęciach. Bierze udział               w konkursach i olimpiadach szkolnych oraz pozaszkolnych. Chętnie działa na rzecz klasy, szkoły  i środowiska. Umiejętnie                 i z powodzeniem działa                w grupie.
4 Inspirowany przez nauczyciela poprawnie stosuje wiedzę w typowych sytuacjach w teorii                           i w praktyce. Poprawnie formułuje swoje myśli. Samodzielnie argumentuje własne zdanie. Samodzielnie opisuje sytuację problemową i wyciąga wnioski. Stosuje właściwą terminologię przedmiotu. Posiada nie w pełni opanowany materiał programowy z danych zajęć edukacyjnych. Posiada wiadomości połączone związkami logicznymi. Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi. Inspirowany przez nauczyciela wyjaśnia zjawiska.

 

Czynnie uczestniczy w zajęciach. Wywiązuje się             z powierzonych mu zadań . Nie uchyla się od działań na rzecz klasy, szkoły                        i środowiska. Działa                    w grupie.
3 Przy pomocy nauczyciela stosuje wiadomości dla celów teoretycznych   i praktycznych. Wykonuje typowe zadania teoretyczne  i praktyczne o średnim stopniu trudności. Przy pomocy nauczyciela formułuje i uzasadnia swoje wypowiedzi. Pod kierunkiem nauczyciela wyciąga wnioski. Przekazuje wiadomości  w języku potocznym   (nie posługuje się językiem przedmiotu). Posiada ograniczony do treści podstawowych materiał programowy z danych zajęć edukacyjnych. Posiada wiadomości podstawowe połączone związkami

logicznymi. Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia. Z pomocą nauczyciela wyjaśnia ważniejsze zjawiska.

Mało aktywnie uczestniczy             w zajęciach. Stara się wykonywać polecenia. Rzadko działa na rzecz klasy, szkoły, środowiska. Zachęcony przez nauczyciela

lub kolegów współpracuje         w grupie

2 Z trudnością wykorzystuje wiedzę nawet pod kierunkiem nauczyciela. Przy dużej pomocy nauczyciela wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne   o niewielkim stopniu trudności. Ma trudności              w wysławianiu się. Ma duże braki w opanowanym podstawowym materiale programowym. Posiada wiadomości luźno zestawione. Nie rozumie podstawowych uogólnień. Przy dużej pomocy nauczyciela wyjaśnia znaczenie podstawowych pojęć i zagadnień.

 

Biernie uczestniczy                   w zajęciach. Niechętnie działa na rzecz klasy, szkoły, środowiska. Rzadko                        i z trudnością współpracuje  w grupie.
1 Całkowicie nie stosuje wiedzy. Nie wykonuje zadań o elementarnym stopniu trudności. Nawet przy dużej pomocy nauczyciela nie odtwarza podanych rozwiązań i wiadomości. Ma duże trudności                           w wypowiadaniu się.

 

Wykazuje rażący brak wiadomości programowych       i jedności logicznej między wiadomościami. Zupełnie            nie rozumie uogólnień.             Nie wyjaśnia zjawisk. Nie wykazuje żadnego zainteresowania zajęciami. Nie wykonuje poleceń. Nie współpracuje z grupą.

 

 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą ocenę klasyfikacyjną .

§ 10
Przedmiot oceny osiągnięć edukacyjnych

 1. Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych z zajęć obowiązkowych, dodatkowych, religii lub etyki są:
  1. zakres wiadomości i umiejętności,
  2. stopień zrozumienia materiału programowego,
  3. umiejętność stosowania wiedzy w sytuacjach typowych jak i nietypowych, wymagających twórczego podejścia do problemu,
  4. stopień przygotowania i gotowości do samodzielnego poszerzania wiedzy – dotyczy to wyłącznie uczniów gimnazjum,
  5. zaangażowanie w proces dydaktyczny, wysiłek włożony w osiąganie prezentowanego poziomu wiadomości i umiejętności, wiedzy, umiejętności
   i sprawności fizycznej
  6. umiejętność prezentowania i przekazywania posiadanej wiedzy i umiejętności.
 2. Przy ustalaniu oceny z muzyki, plastyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, decydujące znaczenie ma wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.
 3. Przedmiotem oceny z innych zajęć edukacyjnych jest także wysiłek ucznia wkładany
  w wywiązywanie się z obowiązków szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem:

  • przygotowania się do lekcji,
  • przygotowania dodatkowych prac z własnej inicjatywy lub zleconych przez nauczyciela,
  • aktywnego udziału w lekcji.
 4. O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych nauczyciele informują ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej – rodzice na zebraniu okresowym otrzymują od wychowawcy klasy kartki z ocenami bieżącymi i przewidywanymi ocenami klasyfikacyjnymi z zajęć edukacyjnych.
 5. Ustalając na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej przewidywaną śródroczną/roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, nauczyciel może wystawić ocenę „łamaną” – np. 4/5. Dotyczy to przypadków, gdy np. po terminie wystawienia ocen klasyfikacyjnych planowane są jeszcze formy sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych ucznia, których wynik może mieć decydujący wpływ na ocenę klasyfikacyjną, oczekuje się na wyniki konkursów przedmiotowych pozaszkolnych.
 6. Jeżeli w wyniku kwalifikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie wyższej, Szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez zapewnienie możliwości:
  1. udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych,
  2. indywidualnych konsultacji z nauczycielem danych zajęć,
  3. udziału w zajęciach świetlicy dydaktycznej,
  4. udziału w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.
   Zakres i formy tej pomocy nauczyciel konsultuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
 7. Oceny zatwierdzone na radzie klasyfikacyjnej są ostateczne, z zastrzeżeniem §14 pkt 1-6 i pkt 10.
 8. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 9. Nauczyciel zajęć edukacyjnych jest zobowiązany udokumentować dyrektorowi Szkoły fakt, iż roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona zgodnie z obowiązującą procedurą.
  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 10. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 11. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako przewodniczący komisji;
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 12. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 13. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
  2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
  3. termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
  4. imię i nazwisko ucznia;
  5. zadania sprawdzające;
  6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 14. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 15. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 16. O decyzji komisji informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor szkoły, w terminie trzech dni od dnia posiedzenia komisji.
 17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 18. Przepisy ust. 9-16 i 18 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 § 11
Egzamin klasyfikacyjny

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny (w sytuacji gdy np. uczeń znajdował się w trudnej sytuacji rodzinnej).
 3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 1,2 i 3 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych zajęć lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji w pkt 3;
 • termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 • zadania egzaminacyjne;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
 2. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem §15 pkt 10-13.

 § 12
Egzamin poprawkowy

 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem §25, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia skierowany do dyrektora Szkoły.
 2. Egzamin poprawkowy przysługuje uczniowi, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który otrzymał ocenę niedostateczną, a następnie nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 5. W celu przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektor szkoły powołuje komisję egzaminacyjną w składzie:
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
  3. nauczyciel tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych – jako członek komisji.
 6. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 7. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:
  1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
  2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji ;
  3. termin egzaminu poprawkowego;
  4. imię i nazwisko ucznia;
  5. zadania egzaminacyjne;
  6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 3.

§ 13
Ocena zachowania

 1. Ocenianie zachowania jest integralną częścią programu wychowawczego
 2. Kryteria, na podstawie których dokonuje się oceny zachowania, uwzględniają w szczególności:
  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia
  2. respektowanie wymogów dotyczących stroju szkolnego,
  3. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
  4. dbałość o honor i tradycje szkoły,
  5. dbałość o piękno mowy ojczystej,
  6. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
  7. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
  8. okazywanie szacunku innym osobom.
 3. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ustalane są w zależności od priorytetów wychowawczych szkoły przez radę pedagogiczną, konsultowane z uczniami i rodzicami i podawane do wiadomości na początku roku szkolnego.
 4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielami uczącymi w tej klasie, z wychowawcami świetlicy, pedagogiem szkolnym, po uwzględnieniu opinii uczniów z klasy, według skali określonej w rozporządzeniu:
  1. wzorowe,
  2. bardzo dobre,
  3. dobre,
  4. poprawne,
  5. nieodpowiednie,
 5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływy stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca ustala w oparciu o następujące dokumenty i narzędzia badawcze:
  1. szczegółowe kryteria oceny zachowania
  2. kartę obserwacji i samooceny zachowania
  3. opinię uczniów danej klasy
  4. propozycje ocen zachowania nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
 7. Ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
 8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12.
 9. O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych zachowania wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej – rodzice na zebraniu okresowym otrzymują kartki z przewidywaną oceną klasyfikacyjną zachowania.
 10. Przewidywana ocena klasyfikacyjna śródroczna/roczna może zostać obniżona w sytuacji, gdy uczeń w okresie po jej ustaleniu, w sposób rażący łamie przyjęte zasady i normy zachowania.
 11. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 12. Wychowawca klasy jest zobowiązany udokumentować dyrektorowi Szkoły fakt, iż roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona zgodnie z obowiązującą procedurą.
 13. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 14. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
  2. wychowawca klasy,
  3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
  4. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
  5. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
  6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego, jeżeli samorząd funkcjonuje w szkole,
 15. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 16. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
  2. termin posiedzenia komisji,
  3. imię i nazwisko ucznia
  4. wynik głosowania,
  5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem,
 17. O decyzji komisji informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor szkoły w terminie trzech dni od dnia posiedzenia komisji.
 18. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 14
Promocja

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 4, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 3. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który otrzymał ocenę niedostateczną, a następnie nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że zajęcia te są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 5. Wniosek o promocję warunkową składają do dyrektora szkoły rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 6. Uchwałę o promocji ucznia podejmuje rada pedagogiczna po wnikliwym rozpatrzeniu indywidualnego przypadku – gdy uczeń znajdował się w szczególnie trudnych okolicznościach (np. długotrwała usprawiedliwiona nieobecność, trudna sytuacja rodzinna).
 7. Uczeń kończy gimnazjum:
  1. jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem,
  2. jeżeli przystąpił do egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.
  3. wynik egzaminu przeprowadzonego po ostatnim roku nauki oraz oceny z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na promocję ucznia.
 8. W szczególnych przypadkach losowych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
 9. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem są zwolnieni z egzaminu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się dyrektorowi szkoły. Zwolnienie z egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem z  egzaminu najwyższego wyniku.
 10. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 § 15
Egzamin gimnazjalny

 1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej egzaminem”.
 2. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu zawarte zostały w Wewnątrzszkolnej instrukcji przeprowadzania egzaminu gimnazjalisty.

§ 16
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkich zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania dokonuje Rada Pedagogiczna.
 2. W przypadkach nie objętych WSO decyzje podejmuje Dyrektor szkoły
  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
 3. WSO stanowi integralną część Statutu Szkoły